Kontakt oss
no se com fi no

Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet

Miljö

Hallingplast har åtagit sig att se till att verksamheten är miljömässigt hållbar och att vi inte förorenar miljön, genom lämpligt val av råvaror, tillverkningsmetoder och avfallsminskning. Vi arbetar mot dessa mål genom att:

 • Investerat i en återvinningsanläggning för återvinna plastavfall.
 • Använda 100% lokalt producerad förnybar energi.
 • Fjärrvärme från en lokal förbränningsugn och värmeåtervinning från vår egen produktion för uppvärmning av byggnader.
 • Utveckla de förnybara material för integrering i våra nuvarande och framtida produkter.
 • Ny modern produktion har minskat kassationer.
 • Arbeta aktivt för schaktfria installationsmetoder, minska CO2-utsläppen genom optimerad logistik, och installationsteknik som ger mindre ingrepp i närmiljön där installationen skall ske.
 • Allt material som är möjligt att återvinna, sorteras för att hämtas till en lokal återvinningsstation.
 • Allt avfall samlas in och registreras, följs upp för att minimera avfallet.
 • Uppfylla de krav som myndigheter ställer på oss som företag.
 • Laddstationer för de anställdas elbilar

 

Hälsa och säkerhet

De viktigaste målen inom hälsa och säkerhet är att:

 • Vi inte har arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar.
 • Vi ser till att alla anställda har nödvändig utbildning, verktyg, skyddsutrustning och information  för att kunna utföra sitt arbete på ett hälsosamt och säkert sätt.
 • Vi har sjukfrånvaro på mindre än 5%.
 • Vi minst uppfyller de krav som myndigheterna ställer på oss som företag.

Detta ska vi uppnå genom att arbeta aktivt och systematiskt för en god och säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 .

Våra kvalitetsmål:

 • Vi ska inte ha reklamationer som orsakas av brister och fel på produkter eller service.
 • Ett väl fungerande felsystem som fokuserar på orsak och förbättringar.
 • Vi ska vara ett ledande företag inom våra verksamhetområden på kvalitet.
 • Kontinuerlig förbättring av alla våra processer och system.
 • Kompetensutveckling av våra anställda.
 • Vi ska inte ha oförutsedda driftstopp och produktionsproblem genom att utnyttja anläggningens tillgångar, och bedriva systematiskt förebyggande underhåll.

Se även våra certifikat och godkännanden i resurs bank.